TietojohtaminenTieto ja osaaminen ovat nykyaikaisen liiketoiminnan tärkeimpiä tekijöitä. Kyky johtaa ja luoda tietoa on kilpailukyvyn edellytys. Tietojohtaminen on monitieteinen ja -alainen johtamisalue, joka perustuu ajatukseen tiedosta organisaation menestystekijänä. Tietojohtamisen kehittymiselle on luonut edellytykset tieto- ja viestintäteknologian nopea kehittyminen, joka on tarjonnut uudenlaisia mahdollisuuksia datan ja informaation varastointiin, analysointiin, välittämiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Tietojohtaminen tarjoaa periaatteita, malleja sekä toimintatapoja, joiden avulla voidaan ymmärtää ja kuvata tiedon roolia organisaatiossa sekä hyödyntää tietoa liiketoiminnan kehittämisessä, tuottavuuden parantamisessa ja kilpailuedun luomisessa. (Laihonen et al. 2013, ss. 6-7.) Lue lisää täältä.

Tietojohtamisen perusopinnot rakentuvat vahvasti tieto- ja teollistaloudellisten opintojen pohjalle. Kandidaatin tutkinnossa opiskelijat voivat valita pääaineekseen joko liiketoiminnnan uudistamisen, teollisen liiketoiminnan tai tietotalouden. Sivuaineenaan opiskelijat lukevat tietoteknisen opintokokonaisuuden. Diplomi-insinöörin opintoja voi jälleen painottaa tietojärjestelmien, tiedonhallinnan tai logistiikan suuntaan.

Tietojohtamisen koulutusohjelmasta valmistuvat diplomi-insinöörit toimivat monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat muun muassa tietohallintopäällikkö, liikkeenjohdon konsultti, logistiikkasuunnittelija, analyytikko tai projekti- ja suunnitteluinsinööri. Tietojohtajat ovat monialaisia osaajia, jotka tuntevat liiketaloustieteen keskeisimmät opit ja työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja yritysten kehittämisessä. (Laihonen et al. 2013, s. 9; TTY 2013.) Tietojohtajat saavat näköalapaikan varsinaiseen liiketoimintaan jo varhain, sillä suuri osa tietojohtamisen kursseista järjestetään osittain ja joskus jopa täysin integroidusti yhteistyössä yritysten kanssa. Myös tietojohtajien ainejärjestö, Tietojohtajakilta Man@ger, järjestää yhteisiä tapahtumia yhteistyöyritysten sekä mahdollisuuksien mukaan myös muiden yritysten kanssa.

Lähteet ja kirjallisuus

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V., Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen. Tampere, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVI. Juvenes print. 84 s.

TTY. 2013. Tietojohtaminen – tietojohtaja vie tulevaisuuteen [WWW]. [viitattu 18.6.2013]. Saatavissa: http://www.tut.fi/hakuinfo/