Säännöt

I LUKU NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 §
Yhdistyksen nimi on Tietojohtajakilta Man@ger ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä Man@ger. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Epävirallisena englanninkielisenä nimenä yhdistyksestä voidaan käyttää Guild of Information and Knowledge Management Man@ger, lyhennettynä Man@ger.

2 §
Killan kotipaikka on Tampere ja sen virallinen kieli on suomi. Killan perustamispäivä on 20.2.2000.

3 §
Killan toiminnan tarkoitus on yhdistää Tampereen yliopiston tietojohtamisen opiskelijoita ja tietojohtamisen opinnoista kiinnostuneita, ajaa heidän yleisiä ja yhteisiä opiskeluun liittyviä etujaan Tampereen yliopistolla, edistää ja kehittää tietojohtamisen opintoja sekä alan tuntemusta yhteiskunnassa, kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia sekä edistää teekkarikulttuuria Suomessa ja ulkomailla.

4 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta
– järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, illanviettoja, opintomatkoja ja muuta vastaavaa toimintaa;
– hoitaa yhdistyksen tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa sekä
– pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin, alumneihin sekä Tampereen yliopiston hallintoelimiin, ylioppilaskuntaan ja henkilökuntaan.

5 §
Toimintansa tukemiseksi kilta voi
– ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia,
– järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asiaankuuluvilla luvilla,
– harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa,
– tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja.
Kilta voi hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

II LUKU JÄSENET

6 §
Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

7 §
Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun. Killan hallitus hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet että kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu killasta 13 § mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

8 §
Killan kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. Tarkempia määräyksiä kunniajäsenistä annetaan 41§ mukaisessa merkkiohjesäännössä.

9 §
Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan. Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous. Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

10 §
Jäsen voi milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa killasta jäsenmaksua ei palauteta.

11 §
Varsinainen jäsen tai kannatusjäsen katsotaan eronneeksi killasta, mikäli hän ei ole lokakuun loppuun mennessä maksanut kuluvan lukuvuoden jäsenmaksua. Eronneeksi katsotaan myös varsinainen jäsen, joka ei enää täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

12 §
Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää osanoton killan järjestämiin tilaisuuksiin. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiasta.

13 §
Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiasta killan kokouksessa. Erottamispäätös on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

14 §
Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

III LUKU KILLAN KOKOUKSET

15 §
Killan yleiskokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kokoukset kutsuu koolle killan hallitus. Näissä säännöissä kaikista edellä mainituista kokouksista käytetään nimitystä killan kokous.

16 §
Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin
– toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
– tilinpäätös ja tilikertomus edelliseltä vuodelta;
– toiminnantarkastajien lausunto sekä
– tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

17 §
Syyskokous on pidettävä joulukuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin
– hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta;
– kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta;
– killan jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle lukuvuodelle sekä
– hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

18 §
Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä viipymättä, kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa, vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

19 §
Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostilistalla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä sen yhteydessä on esitettävä kokouksen esityslista sekä kaikki mahdolliset liitteet.

20 §
Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

21 §
Kaikilla killan jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Killan kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat killan varsinaiset jäsenet. Kokouksen päätöksellä myös muut kuin killan jäsenet voivat saada kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden. Valtakirjalla ei saa äänestää.

22 §
Killan kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi. Mikäli kokouksessa käsitellään yhtä tai useampaa seuraavista asioista
– killan sääntöjen muuttaminen;
– vaalitavan tai -järjestyksen muuttaminen;
– hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitseminen tai erottaminen;
– tilinpäätöksen vahvistamien ja vastuuvapauden myöntäminen;
– killan purkaminen tai
– muu Yhdistyslain 23 §:ssa mainittu asia,
on asiasta mainittava kokouskutsussa.

23 §
Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA VAALIT

24 §
Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

25 §
Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

26 §
Mikäli vaalissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan äänestä ja niin edelleen ja valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

27 §
Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät saapuneet kokoukseen tai äänioikeutettuja, jotka eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa tai
– äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty.

V LUKU HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

28 §
Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.

29 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

30 §
Hallituksen tehtävänä on
– hoitaa killan toimintaa, edustaa kiltaa sekä hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
– laatii toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
– vastata killan tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta, kuten sidosryhmäyhteistyöstä, edunvalvonnasta sekä ohjelma-, tiedotus-, ja fuksitoiminnasta;
– hyväksyä uudet jäsenet;
– kutsua killan kokoukset koolle sekä
– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäväksi.

31 §
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

32 §
Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

33 §
Killan hallituksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla killan hallituksen jäsenillä. Hallituksen kokouksen suostumuksella voivat myös muut henkilöt saada kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden. Valtakirjalla ei saa äänestää.

34 §
Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen toisen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

35 §
Killan kokous voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Killan hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kalenterivuoden loppuun. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous ja hallitus voivat antaa asettamiensa toimikuntien ja –henkilöiden tehtäviin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

36 §
Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimikunnan/-henkilön ja hallituksen kokous asettamansa toimikunnan/-henkilön tehtävästään kesken toimikauden. Tällöin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU HALLINTO JA TALOUS

37 §
Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

38 §
Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.

39 §
Killan kirjanpito- ja hallintoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajat voivat tutustua killan talouteen ja hallintoon myös vuoden aikana.

VII LUKU ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

40 §
Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten lain tai tämän yhdistyksen sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.

41 §
Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään killan kokouksen hyväksymällä erillisellä merkkiohjesäännöllä.

42 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on liitettävä kokouskutsuun. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä esitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

43 §
Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

44 §
Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumni ry:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 3 § mukaiseen tarkoitukseen.

45 §
Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

46 §
Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.


MERKKIOHJESÄÄNTÖ

Tämän ohjesäännön on hyväksynyt Tietojohtajakilta Man@ger ry kokouksessaan 16.4.2019.

Yleistä

1§ Tarkoitus

Tällä ohjesäännöllä määrätään Tietojohtajakilta Man@ger ry:n (myöhemmin kilta) tunnuksista, ansio- ja kunniamerkeistä sekä pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja niiden käytöstä. Lisäksi tällä ohjesäännöllä määrätään killan erityisistä kunniahenkilöistä ja edustustehtäviin tarkoitetuista välineistä.

2§ Mallikappaleet ja myönnetyt merkit

Killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa killan istuva hallitus. Killan hallitus pitää jaetuista merkeistä listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja myöntämisperuste.

Killan tunnukset

3§ Killan virallinen tunnus

Killan tunnuksen taustalla oikealla yläviistossa sijaitsee 12-hampainen ratas, jonka klo 12 ja 6 sijaitsevat hampaat on lovitettu. Etualalla on kuvattuna kaksi sisäkkäistä ympyrää sekä sisemmästä ympyrästä alkava sektori.

4§ Tunnuksen käyttö

Killan tunnusta voidaan käyttää killan hallituksen luvalla.

Merkkiohjesääntö

5§ Kunniatoimikunta

Kunniatoimikuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3-10) jäsentä. Toimikunnan tehtävinä on tehdä esitykset kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä killan hallitukselle. Kunniatoimikunta nimitetään killan kokouksen toimesta tarvittaessa. Tällöin samassa killan kokouksessa päätetään myös toimikunnan toimikauden alkamis- ja päättymisajankohta.

6§ Killan nauha

Killan nauha on 30mm levyinen raidallinen nauha. Nauhan pohjaväri on tummanharmaa. Nauhan keskellä kulkee 10 mm levyinen kiiltävä hopeisen värinen raita. Nauhan kanto-oikeus myönnetään kunnia- tai ansiomerkin myöntämisen yhteydessä. Killan jäsenet voivat lunastaa kiltanauhan itselleen edustustehtäviin muiden järjestöjen tilaisuuksia varten.

7§ Kunniamerkki

Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin kunniajäseneksi kutsumisen yhteydessä. Lisäksi kunniamerkki voidaan myöntää yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainituista henkilöistä tehdä merkintää kokouksen pöytäkirjaan.
Kunniamerkki on halkaisijaltaan 20mm oleva kultainen killan tunnus.

8§ Ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta killan hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainitusta henkilöstä tehdä merkintää hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.
Ansiomerkki on halkaisijaltaan 20mm oleva hopeinen killan tunnus.

9§ Kunnia- ja ansiomerkkien jakaminen

Kunnia- ja ansiomerkit luovutetaan saajalle killan vuosijuhlilla tai siihen rinnastettavassa tilaisuudessa.
Merkit luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hallituksen osoittama henkilö. Merkin kanto-oikeus alkaa
välittömästi luovutuksen jälkeen.

10§ Nauhojen ja merkkien kantamistavat

Killan nauhaa sekä kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan vain juhlapuvussa. Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan killan nauhan keskellä. Merkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta. Nauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuitenkin niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana nauha kulkee puvun etu- ja takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Iltapuvun kanssa nauha voidaan solmia myös rusetiksi tai rintanauhaksi. Rusetti ja rintanauha kiinnitetään pukuun oikean rinnan yläpuolelle. Frakkia käytettäessä nauha asetetaan siten, että se kulkee liivien tai takin alla oikealta olalta edestä vasempaan lonkkaan.

11§ Kultainen pienoismerkki

Kultaista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan kunniajäsenet ja hallituksen puheenjohtaja toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.

12§ Hopeinen pienoismerkki

Hopeista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan hallituksen jäsenet sekä killan toimihenkilöt toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.

13§ Pronssinen pienoismerkki

Killan hallitus tai kokous voi myöntää vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä killan jäsenelle pronssisen pienoismerkin kanto-oikeuden, mikäli henkilö on toimillaan tuonut killalle mainetta ja kunniaa tai toiminut merkittävällä tavalla killan hyväksi.

14§ Pienoismerkkien käyttö ja kantamistavat

Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen
kohdalla. Pienoismerkeistä käytetään vain arvokkainta ja merkkiä ei käytetä kunnia- tai ansiomerkin kanssa.

15§ Pienoismerkin kanto-oikeuden kumoaminen

Killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti ja törkeällä tavalla on halventanut kunnia-, ansio- tai pienoismerkkiä tai killan mainetta.

16§ Pro Tietojohtaja

Pro Tietojohtaja -tunnustus on killan ja Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumni ry:n yhdessä vuosittain jakama tunnustus ansiokkaasti tietojohtamisen tai killan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle. Tunnustusta on jaettu keväisin vuodesta 2008 alkaen yhdelle tai useammalle taholle killan vuosijuhlien yhteydessä. Pro Tietojohtaja -tunnustuksella halutaan muistaa näitä tahoja ansiokkaasta työstä ja roolista niin killan kuin tietojohtamisen kehittymisen eteen. Toive on, että nämä tahot toimisivat tulevaisuudessakin sekä tietojohtamisen opiskelun että killan aktiivisen ja yhteisöllisen toiminnan puolestapuhujina.

17§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa killan yleiskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöltä.

18§ Sääntöjen voimaantulo

Tämä ohjesääntö astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.1.2020. Poikkeuksena 5§, joissa määrätään kunniatoimikunnan toiminnasta, astuu voimaan välittömästi.