Säännöt

I LUKU NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

§1 Yhdistyksen nimi on Tietojohtajakilta Man@ger. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Kilta on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys.

§2 Killan kotipaikka on Tampere.

§3 TTYY:n edustajisto myönsi killalle kiltastatuksen 16.3.2005. Kilta jatkaa 20.2.2000 perustetun tietojohtamisen ammattiainekerho Man@gerin toimintaa.

§4 Killan toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta ja teekkarikulttuuria Suomessa ja ulkomailla sekä toimia yhteistyöelimenä opiskelijoiden, yliopiston ja yrityselämän välillä.

§5 Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, vapaa-ajan tapahtumia ja opintomatkoja. Kilta hoitaa tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa. Lisäksi kilta pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hallintoelimiin, henkilökuntaan sekä ylioppilaskuntaan.

§6 Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa myynti-, julkaisu- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

§7 Killan virallinen kieli on suomi.

II LUKU JÄSENET JA MAKSUT

§8 Killan jäseniä ovat varsinaiset ja vanhat jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

§9 Killan varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen.

§10 Jokainen killan toiminnasta kiinnostunut TTYY:n jäsen on oikeutettu liittymään killan varsinaiseksi jäseneksi maksamalla killan jäsenmaksun.

§11 Killan varsinainen jäsen muuttuu vanhaksi jäseneksi suoritettuaan TTY:ssa loppututkinnon. Tällöin vanhan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle, ja luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

§12 Killan vanhaksi jäseneksi voi killan kokous kutsua myös opettajan tai muuten ansioituneen henkilön.

§13 Killan kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kannatusjäsenmaksun.

§14 Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

§15 Esityksen kunniajäsenyydestä tai vanhaksi jäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.

§16 Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous. Killan vanhat jäsenet ja kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

§17 Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai suullisesti killan kokouksessa. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle, ja luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

§18 Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osanoton killan järjestämiin tilaisuuksiin.

§19 Varsinainen jäsen katsotaan eronneeksi killasta, mikäli hän ei ole lokakuun loppuun mennessä maksanut kuluvan lukuvuoden jäsenmaksua. Kannatusjäsen katsotaan eronneeksi killasta, mikäli tämä ei ole maaliskuun loppuun mennessä maksanut kuluvan kalenterivuoden kannatusjäsenmaksuaan.

§20 Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

III LUKU KILLAN KOKOUKSET

§21 Killan kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset. Kokoukset kutsuu koolle killan hallitus.

§22 Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:
– toimintakertomus edelliseltä vuodelta
– tilinpäätös ja tilikertomus edelliseltä vuodelta
– tilintarkastajien lausunto
– tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

§23 Syyskokous on pidettävä joulukuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:
– hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
– tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta
– killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle
– killan kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
– hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

§24 Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

§25 Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

§26 Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai vähintään yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä.

§27 Kaikilla killan jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ainoastaan killan varsinaiset jäsenet. Kokouksen suostumuksella voivat myös muut kuin killan jäsenet saada kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden. Valtakirjalla ei saa äänestää.

§28 Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA VAALIT

§29 Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

§30 Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Vaalissa käytetään aina suljettua äänestystä.

§31 Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

§32 Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

§33 Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

§34 Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä
– äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty.

V LUKU HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

§35 Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja kolmesta kymmeneen (3 -10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.

§36 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

§37 Hallituksen tehtävänä on:
– johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
– laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
– kutsua killan kokoukset koolle
– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi.

§38 Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

§39 Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

§40 Killan hallituksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla killan hallituksen jäsenillä. Hallituksen kokouksen suostumuksella voivat myös muut henkilöt saada kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden. Valtakirjalla ei saa äänestää.

§41 Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen toisen jäsenen kanssa tai hallituksen päätöksellä puheenjohtaja yksin. Puheenjohtajan ollessa estyneenä killan nimen kirjoittaa varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen toisen jäsenen kanssa. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

§42 Killan kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous ja hallitus voivat antaa asettamiensa toimikuntien ja –henkilöiden tehtäviin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

§43 Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimikunnan/-henkilön ja hallituksen kokous asettamansa toimikunnan/-henkilön tehtävästään kesken toimikauden. Tällöin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU HALLINTO JA TALOUS

§44 Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on killan toimikausi.

§45 Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin tilintarkastajien sitä pyytäessä. Tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

VII LUKU ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

§46 Killan kokouksen tai hallituksen päätöksestä on killan varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä, taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kiltaa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTYY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta killan hallitukselle on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta valituksen tekemiseen ei ole sillä, joka on ollut kokouksessa läsnä, mutta ei ole ilmoittanut pöytäkirjaan eriävää mielipidettä päätökseen.

§47 Killan tunnuksista ja merkeistä päättää killan kokous.

§48 Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on liitettävä kokouskutsuun. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä esitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

§49 Kilta katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut killan kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niinikään kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

§50 Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen vahvistanut.

§51 Killan purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TTYY:lle käytettäväksi TTYY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.

§52 Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

§53 Nämä säännöt on TTYY:n edustajisto hyväksynyt 10.05.2005. Tietojohtamisen ammattiainekerho Man@gerin alkuperäiset säännöt TTKY:n edustajisto hyväksyi 14.11.2000.

MERKKIOHJESÄÄNTÖ

1§ Yleistä

Tällä ohjesäännöllä määrätään Tietojohtajakilta Man@gerin (myöhemmin tekstissä kilta) tunnuksesta ja pienoismerkeistä sekä niiden käytöstä.

2§ Killan tunnus

Killan tunnuksen taustalla oikealla yläviistossa sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston ratas. Etualalla on kuvattuna kaksi sisäkkäistä ympyrää sekä sisemmästä ympyrästä alkava sektori.

3§ Tunnuksen käyttö

Killan tunnusta voidaan käyttää killan hallituksen luvalla ja killan varsinaisessa toiminnassa.

4§ Pienoismerkit

Killalla on kultainen, hopeinen ja pronssinen pienoismerkki tässä arvojärjestyksessä, arvokkain ensin. Pienoismerkissä on killan tunnus.

5§ Kultainen pienoismerkki

Kultaista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan kunniajäsenet ja hallituksen puheenjohtaja toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.

6§ Hopeinen pienoismerkki

Hopeista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan hallituksen jäsenet sekä killan toimihenkilöt toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.

7§ Pronssinen pienoismerkki

Killan hallitus tai kokous voi myöntää vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä killan jäsenelle pronssisen pienoismerkin kanto-oikeuden, mikäli henkilö on toimillaan tuonut killalle mainetta ja kunniaa tai toiminut merkittävällä tavalla killan hyväksi.

8§ Pienoismerkin käyttö ja kantamistavat

Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä kannetaan kerralla ainoastaan arvokkainta. Pienoismerkkiä kannetaan aina arvokkaasti ja sen arvolle sopivalla tavalla. Myönnetyn pienoismerkin kanto-oikeus on elinikäinen.

9§ Pienoismerkin luovutus ja lunastus

Kunniajäsenen kultainen pienoismerkki  luovutetaan saajalle juhlallisin seremonioin. Kultaisten  pienoismerkkien kanto-oikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen.  Pienoismerkin luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Pienoismerkin kanto-oikeus alkaa uudella puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä toimikauden alettua. Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja toimihenkilöt voivat lunastaa pienoismerkkinsä itselleen kanto-oikeuden alettua.

Pronssisen pienoismerkin kanto-oikeus alkaa heti sen myöntämisen jälkeen, jolloin henkilö on oikeutettu lunastamaan pienoismerkin itselleen.

Killan toiminnassa aikaisemmin mukana toimineet hallituksen puheenjohtajat voivat lunastaa kultaisen pienoismerkin ja muut hallituksen jäsenet sekä toimihenkilöt voivat lunastaa hopeisen pienoismerkin itselleen merkkiohjesäännön astuttua voimaan. Vastaavasti pienoismerkkien kanto-oikeus alkaa näissä tapauksissa heti merkkiohjesäännön astuttua voimaan.

10§ Pienoismerkin kanto-oikeuden kumoaminen

Killan pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti ja törkeällä tavalla on halventanut pienoismerkkiä tai killan mainetta.

11§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa killan yleiskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöltä.

12§ Hyväksyminen

Nämä säännöt on hyväksynyt killan kokous 09.02.2010.